MORNING SCHEDULE Start Time is from first stop
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
1 6:50 Bus Stops
 • 1. Unoki
 • 2. Kamata
 • 3. Omori Nishi
 • 4. Omori
 • 5. Ariake
 • 6. Shinonome AutoBucks
 • 7. Shinonome Pachinko 123
 • 8. Shinonome Aeon P
 • 9. Shinonome Beacon Tower
 • 10. Shinonome Canal Court
 • 11. Tatsumi 1
 • 12. Minami-Suna 2 chome
 • 13. Seishin-Cho Maruetsu
 • 14. Seishin-cho Community Center
8 7:30 Bus Stops
 • 1. Shirahige Bus Stop
 • 2. Asakusa 2-27-12
 • 3. Kuramae 3-22-9
 • 4. Kojima 2-6
 • 5. Kojima 1-6-4
 • 6. Torigoe 1-28-5
 • 7. Taito 2-20-9
 • 8. Taito 2-22-6
 • 9. Taito2-29-14
 • 10. Higashi Torigoe 2-31
 • 11. School
2 8:00 Bus Stops
 • 1. Ukita-cho 1460-4
 • 2. Naka-Kasai 2-8-17
 • 3. Funabori 7-14
 • 4. Funabori 7-11(Family mart)
 • 5. UFJ-Bank Funabori
 • 6. Funabori 1-2[Health land] 5
 • 7. Tomin-Heim Komatsugawa
 • 8. Sera Komatsugawa
9 7:20 Bus Stops
 • 1. Gyoranzaka
 • 2. Mita 5
 • 3. Mita 4
 • 4. Ninohashi
 • 5. Mita 1
 • 6. Toyosu 3
 • 7. Shiomi
 • 8. Edagawa
 • 9. Shiohama
 • 10. Toyo 3
 • 11. Toyo 6
 • 12. School
3 8:20 Bus Stops
 • 1. Seishin-Cho 1-1
 • 2. Seishin-Cho Wakakusa Park
 • 3. School
10 7:15 Bus Stops
 • 1. Yakumo 3-25 in front of Create
 • 2. Himonya 5-1 infront of Peugeot
 • 3. Meguro 3-12 under pedestrian bridge
 • 4. Meguro Police Box
 • 5. Minami Azabu 4-11-35 French Embassy
 • 6. Minami Aoyama 1-25 infront of Sanyo Shokai
 • 7. Roppongi 3-15 Roppongi 5-chome Bus Stop
 • 8. Higashi Azabu 1-12
 • 9. Shinkawa 1-25-12
 • 10. Sarue 2-16-8 infront of Maruetsu Supermarket
 • 11. School
5 7:28 Bus Stops
 • 1. Myoden
 • 2. Tomihama
 • 3. Suehiro
 • 4. Shioyaki
 • 5. Fukuei
 • 6. Minato Shinden
 • 7. Shin Imaibashi
 • 8. Higashi Mizue
 • 9. Ichinoe, Matsumoto Hospital
 • 10. Matsue 7-11-10 Bus Stop
 • 11. Yoshinoya
 • 12. Hirai 4-chome
 • 13. BMW
 • 14. Maruhachi-dori (Ojima6-14-2)
 • 15. School
11 8:00 Bus Stops
 • 1. Minamikasai 4 chome lawson/li>
 • 2. Higashi Kasai 8-14
 • 3. Nishi kasai 8 cross road[Shinden Jutaku]
 • 4. Nishi kasai 6-10 Mexican Restaurant
 • 5. Nishi kasai 3-16 Mc-Donald
 • 6. Nishi kasai 3-22 GU
 • 7. Nishi Kasai 3-22 Megane Super
 • 8. Kitasuna 5 UR Police box
 • 9. Kitasuna 5 UR Lawson
6 7:15 Bus Stops
 • 1. Ebara 4-6-1
 • 2. Kirigaya Lights
 • 3. Shibaura 4-20-2 Shibura Island Bus Stop
 • 4. Daiba 2-2 Ariake Bashi Nishi Lights
 • 5. Harumi 3-7-1 past Tokyo Kaiin Kaikan
 • 6. Harumi 2-1 Harumi Kumin Kaikan
 • 7. Tsukuda 1-11-1 Tsukuda El. School Bus Stop
 • 8. Ningyocho 1-12 Suitengu Intersection
 • 9. Hamacho 3-21-1 Mizuho Bank
 • 10. Kiyosubashi (foot of bridge before crossing)
 • 11. Shirakawa1-6 Comfort Hotel
 • 12. School
12 7:50 Bus Stops
 • 1. Seishin-Cho(Wakakusa-Park)
 • 2. Naka Kasai 7-16-18
 • 3. Nishi Kasai 8-20 Hotoda Parking
 • 4. Nishi Kasai 6-20 Hotel Lumiele Nishikasai
 • 5. Nishi-Kasai 3-22 [GU]
 • 6. Kita Kasai 2-11 [Gyosen Park]
 • 7. Funabori 6-5(UR)
 • 8. Matsue 5
 • 9. Ojima 8-33 Tsutaya
 • 10. Ojima 5-10 Mizuo Bank
6 7:55 Bus Stops
 • 1. Motoasakusa 1-20-1 KI Home
 • 2. Mizuji 1-8-2
 • 3. Torigoe Asahi Bank
 • 4. Mizuji 1-5
 • 5. Mizuji 2-22-4
 • 6. Motoasakusa 3-13
 • 7. Kameido UR
 • 8. School
AFTERNOON SCHEDULE
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
1 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Minami Suna 2
 • 3. (infront of Toyota)
 • 4. Toyocho YMCA
 • 5. Tatsumi 1-chome
 • 6. Shinonome Aeon
 • 7. Shinonome Beacon Tower
 • 8. Shinonome Canal Tower
 • 9. Shinonome Pachinko 123
 • 10. Shinonome Autobacs
 • 11. Ariake Tennis no Mori
 • 12. Omori Isuzu Hospital
 • 13. Ayame Bashi
8 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Midori 3-10
 • 3. Torigoe 1-28-5
 • 4. Kojima 2-1-6
 • 5. Kojima 1-6-4
 • 6. Taito 2-20-9
 • 7. Taito 2-32-13
 • 8. Taito 2-7-4
 • 9. Taito 2-29-14
 • 10. Taito 3-40-10
 • 11. Higashi Ueno 2-1-13
 • 12. Moto Asakusa 1-17-6
 • 13. Higashi Ueno 1-23-8
 • 14. Takinogawa 6-21-25
2 15:30 Bus Stops
 • 1. Tomin-Heim Komatsugawa
 • 2. Sera Komatsugawa
 • 3. Toki-Tower
 • 4. Ukita-cho 1460-4
 • 5. Naka-Kasai 2-8-17
 • 6. Funabori 7-14[7 -11]
 • 7. Funabori 6-5[UR]
 • 8. Matsue 5
9 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kiyosumi
 • 3. Hamacho
 • 4. Suitengu
 • 5. Shinkawa
 • 6. Tsukuda
 • 7. Mita 1
 • 8. Ninohashi
 • 9. Mita 5
 • 10. Gyoranzaka-shita
 • 11. Meguro Sakashita
 • 12. Tokyu Stop infront
 • 13. Tamukai
 • 14. Jiyugaoka
2 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Toyo 2-chome (FM)
 • 3. Shiohama 1-chome
 • 4. Edagawa 1-chome Coin Park
 • 5. Toyosu Natural Lawson
 • 6. Shinonome Aeon
 • 7. Shinonome 1,2,3 Stops
 • 8. Shinonome Pachinko 123
 • 9. Shinonome S.A.
 • 10. Ariake Tennis no Mori
 • 11. Daiba Twin Tower
 • 12. Shibaura Island Air Tower
 • 13. Shibaura Island Bloom Tower
10 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kiyosumi 3 Kiyosumi Shirakawa Stn.
 • 3. Hamacho 3-38-12 Hamacho Kaikan
 • 4. Nihonbashi Kakigaracho 6-39 Suitengu Intersection
 • 5. Shinkawa 1-25-12 infront of Maruetsu Petit
 • 6. Tsukuda 2-2 infront of Maruetsu
 • 7. Nishi Shinbashi 3-24-10 Onarimon Bus Stop
 • 8. Roppongi 3-15 Roppongi 5-chome Bus Stop
 • 9. Minami Aoyama 1-25 infront of Sanyo Shokai
 • 10. Azabu Juban Ninohashi Intersection
 • 11. Mita Gyoranzaka-shita Intersection
 • 12. Minami Azabu 4-14-6 Minami Azabu Bldg. (Fr. Emb.)
 • 13. Meguro Police Box (infront)
3 15:15 Bus Stops
 • 1. Seishin-cho 1-3 Maruetsu
 • 2. Seishin-Cho 1-1
 • 3. Seishin-Cho Wakakusa Park
 • 4. Seishin-Cho Community centre
11 15:15 Bus Stops
 • 1. NishiOjima Kumin-center
 • 2. Kitasuna 5 UR Lawson
 • 3. Kitasuna 5 UR Police box
 • 4. Nishi Kasai 3-22 Megane Super
 • 5. Nishi kasai 3-22 GU
 • 6. Nishi kasai 3-16 Mc-Donald
 • 7. Nishi kasai 6-10 Mexican Restaurant
 • 8. Nishi kasai 8 cross road[Shinden Jutaku]
 • 9. Higashi Kasai 8-14
5 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Under bridge
 • 3. BMW
 • 4. Hirai Stn.
 • 5. Opposite Matsue 7-11-10
 • 6. Higashi Mizue
 • 7. Shinozaki 6-17-8
 • 8. Myoden
 • 9. Hongyotoku
 • 10. Tomihama
 • 11. Suehiro
 • 12. Shioyaki
 • 13. Fukuei
 • 14. Minato Shinden
 • 15. Minamigyotoku
11 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kamayabori-dori Intersection
 • 3. Urban Life Kameido
 • 4. Tochigi Bank
 • 5. Kakuyasu P MotoAsakusa 3
 • 6. Hakuou Koukou Nishi Intersection
 • 7. Torigoe Jinja Post Office
 • 8. Satake-dori Minami Guchi
 • 9. Yoneju
 • 10. [Bizenbou] Chinese Restaurant
6 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Toyo 6-2-13 (Infront of FM)
 • 3. Toyo 5-6
 • 4. Kiba 2-6-7 Infront of Indian restaurant
 • 5. Edagawa 3-7-19
 • 6. Edagawa 1-14-6
 • 7. Toyosu 3 (Infront of Natural Lawson)
 • 8. Harumi-dori (IHI KK Intersection)
 • 9. Harumi 3-7-1 past Tokyo Kaiin Kaikan
 • 10. Aomi 2-2-1 (2224)
 • 11. Shibaura 4-2-20 Shibura Island Bus Stop
 • 12. Kirigaya Lights
 • 13. Ebara 4-6-1
12 15:15 Bus Stops
 • 1. Ojima 5-10 Peacock Store
 • 2. Tako-Q
 • 3. Ojima 8-33[Daiei]
 • 4. Funabori 1-2 Health Land Opposite
 • 5. Kita Kasai 2-11 [Gyosen Park]
 • 6. Nishi kasai 5-7 Lawson
 • 7. Nishi Kasai 6-20 Hotel Lumiele Nishikasai
 • 8. Nishi Kasai 8-20 Hotoda Parking
 • 9. Naka Kasai 7-16-18
 • 10. Seishin-Cho(Wakakusa-Park)
7 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kameido UR
 • 3. Mizuji 1-5
 • 4. Torigoe Aoki Wood Shop
 • 5. Mizuji Family Mart
 • 6. Mizuji 2-22
 • 7. Motoasakusa 3-13
 • 8. Tsutsum-dori 2-4-3 (near Post)
 • 9. Nishi Nippori 6-33-9
MORNING SCHEDULE Start Time is from first stop
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
A 7:52 Bus Stops
 • 1. Higashi Rinkan
 • 2. Sagamino-Plaza City
 • 3. Kami Tsuruma Honcho
 • 4. Machida Library
 • 5. Aobadai Eki
 • 6. Tsutsujigaoka
 • 7. Fujigaoka
 • 8. School
C 7:10 Bus Stops
 • 1. Honmoku Sannotani
 • 2. Honmoku Hongocho
 • 3. Honmoku Yamate Eki Iriguchi
 • 4. Tobe 2 Chome
 • 5. Yokohama Eki Higashi guchi
 • 6. Kinkocho
 • 7. Kandaiji
 • 8. Tennocho Nishikubo
 • 9. Kamihoshikawa Ekimae
 • 10. Shirane
 • 11. Kibogacho
 • 12. Tokaichiba Eki
 • 13. School
B 7:52 Bus Stops
 • 1. Taruma chi
 • 2. Yokohama Arina
 • 3. Kohaku High
 • 4. Hayabuchi
 • 5. Nakayama
 • 6. Kozukuo-Cho
 • 7. Saedocho
 • 8. Nakayama
 • 9. Tokaichiba-Hilltown
AFTERNOON SCHEDULE
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
A 15:15 Bus Stops
 • 1. Fujigaoka
 • 2. Tsutsujigaoka
 • 3. Aobadai Eki
 • 4. Machida Library
 • 5. Kami Tsuruma Honcho
 • 6. Sagamino-Lobby City
 • 7. Sagamino-Plaza City
 • 8. Higashi Rinkan
 • 9. Sagamionu 8atomomo
 • 10. Kami Tsuruma Honcho
C 15:15 Bus Stops
 • 1. Shirane
 • 2. Minamiku
 • 3. Tateno
 • 4. Hongochou
B 15:15 Bus Stops
 • 1. Tokaichiba-Hilltown
 • 2. Nakayama
 • 3. Saedocho
 • 4. Kozukuo-Cho
 • 5. Nakayama
 • 6. Hayabuchi
 • 7. Kohaku High
 • 8. Yokohama Arina
 • 9. Taruma chi
 • 10. Kohaku High
 • 11. Tsunashima

School bus fees must be paid in full for the term as per payment schedule below

K - GRADE 12

First Installment: April 30, 2021
Second Installment: July 31, 2021
Third Installment: December 31, 2021


Refunds will not be honored at any time. One-month notice before any services can be stopped.

IN THIS SECTION...

Go To Top