IISJ Tokyo Bus Routes

Bus no.1 (From April 2017)
Morning: Keikyu Bus stop (7:03)-->Kawasaki Minato-cho (7:10)--> Ayame Bashi (7:20)--> Omori UniQlo (7:34) --> Omori Isuzu Hospital (7:35) --> Shinagawa Station (Highway Bu) (7:50) -->Ariake Tennis no Mori (8:05) --> Shinonome Autobacs (8:10)--> Shinonome Pachinko 123 (8:15) --> Shinonome Aeon (8:19) --> Shinonome Beacon Tower (8:20) --> Shinonome Canal Tower (8:30) --> Tatsumi 1 Chome (8:35)--> Toyocho (8:40)--> School (8:55)

Afternoon : School (15:15) --> Minami suna 5 (infront of Toyota ) (15:25)--> Toyocho YMCA (15:30) --> Tatsumi 1 chome (15:38)--> Shinonome Aeon (15:40)--> Shinonome Beacon Tower (15:41) --> Shinonome Canal Tower (15:42) --> Shinonome Pachinko123 (15:43)--> Shinonome Autobacs (15:44) --> Ariake Tennis Court (15:50) --> Omori Isuzu hospital (16:19)--> Omori Uniqlo (16:20)--> Ayame Bashi (16:25)--> Kehin Kyuko Bus top (16:35)
Bus no.2 (From April 2017)
Morning : Funabori 7 chome (7-11) (8:05) -->Funabori 1-7 chome Tomin Haimu (8:06)--> Funabori station (Under bridge) (8:10) --> Funabori UFJ Bank (8:12)--> Funabori 6 chome UR (8:15)--> Funabori 5 chome UR (8:16) --> Matsue 5 chome (8:18) --> Maneki Neko Spa (8:20)--> Higashi Ojima Danchi park (8:30)--> Higashi Ojima danchi (Bldg 9)--> (8:35)--> Higashi Ojima Tsutaya (8:40)--> School (8:50)
Afternoon (2:00 pm) : School --> Hamacho

Afternoon (3:00 pm) : School (15:15)-->Ojima Mizuho/ Peacock Store (15:25) --> Ojima Lawson Tako Q (15:27) --> Higashi Ojima Daiei (15:29)--> Higashi Ojima Danchi (15:34)--> Higashi Ojima Station East ( Komatsugawa Building No:9) (15:35) --> Funabori UFJ (15:44) -->Funabori 6 Chome (15:46) --> Funabori 7 chome Tomin haimu (15:50)--> Funabori 7 Chome 7-11 (15:51)--> Funabori 5 chome (15:52)--> Matsue 5 chome (15:54)--> Manekineko Spa (15:56)

Afternoon (4:00 pm) : School (16:15)-->Shirakawa 3 chome --> Shiohama 2 chome --> Toyosu Natural Lawson --> Shinonome 1,2,3 stops --> Ariake Tennis court --> Dhiba Twin Tower ---> Shibaura Island Tower --> Shinonome Aeon --> Omori Uniqlo --> Pachinko 123 Shinonome
Bus No.3 (From April 2017)
Morning : Nakakagai Community center (7:55)--> Seishincho 1-1 UR (8:10)--> Wakakusa Park (8:13)--> Kitasuna 5 chome Koban (8:32)--> Kitasuna Lawson (8:35)--> School (8:45)

Afternoon (3 pm):School (15:15)--> Ojima Community center (15:25)--> Kita Suna 5 chome bus stop (15:30) --> Kita Suna 5 chome Police Box (15:32)--> Nakakasai Community center (15:50)--> Seishincho 1 -1 UR (15:52)--> Wakakusa Park (15:53)

Afternoon (4 pm):School --> Ojima 6 chome Peacock --> Ojima station Taco Q --> Higahsi Ojima Daiei --> Komatsugawa 1 Tomin haimu (16:26)--> Sera Komatsugawa (16:30)--> Funabori toki building (16:40)--> Funabori 6 chome --> Funabori 7 chome --> Nishi kasi Megane Super --> Nishi Kasai GU --> Nishi Kasai Mc Donalds --> Nishi Kasai Konami --> Seishincho UR --> Wakakusa APrk UR --> Urayasu Bus stop --> Imai bashi Hiroo --> Myoden Tomi hama 3-3
Bus no.4 (From January 2016)
Morning : Akabane Kita 1 chome-11 (7:20) --> Kamidudo 4 chome-12 (7:36) --> Kami dudo 2 chome -25 (7:40) --> Sugamo Station (7:57) --> Todai Akamon mae (8:08) --> Higashi Ueno 1 chome 28 (8:18) -> Higashi Ueno 1 chome 23 (8:20) --> Midori (Sumida) 1 chome 19 (8:30)
Bus no.5 (From April 2017)
Morning : Ichikawa Saiwai Cho B Bldg (7:00)--> Ichikawa Shioyaki 3-21 (7:05)--> Hongyotaku (7:10)--> Myoden Shioyaki 1-2 (7:27) --> Myoden Tomihama 3-3 (7:30) --> Gyotoku Fukuei (7:35)--> Minato Shinden (7:40)--> Imabashi Hiroo 2 (7:50)--> Minami Shinozaki Dentist (7:55) --> Higahi Komatsugawa Sato (8:10)-->Hirai Station (8:25) --> Hirai Danchi (8:32) --> School (8:50)
Afternoon :School (15:15) --> Hirai Danchi (15:25) --> Hirai Station (15:30) --> Higashi Komatsugawa Sato (15:40)--> Higashi Komatsugawa Shiogako (15:42) --> Minami Shinozaki Dentist (15:55)--> Myoden Shiyoaki 1-2 (16:15)--> Myoden Shioyaki 1-1 (16:17)--> Myoden Tomihama 3-3 (16:22)--> Suehiro 11 (16:25)--> Ichikawa Shioyaki 3-21 (16:27)--> Ichikawa Saiwai B Bldg (16:30)--> Ichikawa Fukuei (16:38)--> Minato Shinden (16:40)--> Hongyotoku (16:50)
Bus no.6 (From January 2016)
Morning : Tairamachi 1 chome-7 (6:55)--> Megurokumin campus (7:00)--> Tairamachi 2 chome-3 (7:05) --> Ebara 4 come-6 (7:15) --> Nishi Gotanda 1 chome-25 (7:20) --> Takanawa 4 chome-10 ( 7:30) --> Shibaura 4 chome (7:42) --> Aomi 2 chome-2 (8:00) --> Harumi 3 chome-7 (8:15) --> Toyoso 2 chome-5 (8:20)-> Edogawa 1 chome-14 (8:30) --> Kiba 2 chome-14 (8:40) --> Ojima 1 chome -21 (8:55) --> School

Afternoon :School --> Ojima 1 chome -21 (15:00) --> Kiba 2 chome-14 (15:15) --> Edogawa 1 chome-14 (15:30) --> Toyosu 2 chome-5 (15:35) --> Harumi 3 chome-7 (15:40)--> Aomi 2 chome-2 (15:48)--> Shibaura 4 chome (15:55) --> Takanawa 4 chome-10 (16:05) --> Nishi Gotanda 1 come-25 ( 16:20) --> Ebara 4 chome -6 (16:30) --> Tairamachi 2 chome-3 (16:45) --> Meguro Kumin campus (16:50) --> Tairamachi 1 chome-7 (16:55)
Bus no: 7 (From January 2016)
Morning : Arakawa 2 chome (7:35) --> Mikawa Shima (7:42) --> Nippori Stn Entrance SMBC (7:45) --> Moto Asakusa 3 chome 3 (8:00) --> Mizuji 2 chome -9(8:05) --> Torigoe (Okazu Yokote) (8:12) --> Torigoe Asahi Shimyoginko) (8:14) --> Kuramae 2 crossing (8:17) --> Mizuji 1 chome -1 (8:19)--> Mizuji 2 chome (Yamazaki Store) (8:22) --> Kotobuki 3 chome crossing (8:25) --> Umayabashi (8:26)--> Kinshicho/Kotobashi (8:35)--> Kameido UR housing (8:40)--> School (8.50)

Afternoon (3 pm) :School (3:15)--> Kameido UR housing (15:17) --> Kinshicho / Kotobashi (15:20)--> Umayabashi (15:36)--> Mizuji 2 chome (Yamazaki store ) (15:42)--> Mizuji 1 chome-1 (15:40) --> Torigoe (Okazu Yokote) (15:52)--> Mizuji 2 chome 9 (15:48) --> Motoasakusa 3 chome 3 (16:03)--> Nippori Stn Entrance SMBC (16:15) -->Mikawashima (16:25)
Bus No-8 (From April 2016)
Morning : Taito Shitaya 3-4 (7:30) --> Asakusa 2-26 (7:43) --> Kojima 2-6 (7:51) --> Kojima 2-13 (7:53) -->Kojima 1-13 (8:00)-->Torigoe 1-32 (8:04) --> Taito 2-23 (8:06) --> Taito 2-26 (8:07) --> Tatio 3-12 (8:08)--> Taito 3-43 (8:10) --> Taito 2-8 (8:14) --> Torigoe 1-7 (8:15) --> Torigoe 2-4 (8:17)--> Tachikawa 3-6 (8:30) --> School

Afternoon: School --> Midori 2-11 (15:25) --> Torigoe 1-27 (15:35) --> Kojima 2-6 (15:38) --> Kojima 1-13 (15:40) --> Torigoe 1-32 (15:42)--> Taito 2-23 (15:44)-->Taito 2-8 (15:47)--> Taito 2-26 (15:50)--> Taito 3-12 (15:52) --> Taito 3-40 (15:53)-->Taito 4-1 (15:55)--> Ueno 1-28(15:57)-->Higashi Ueno 1-23 (16:00)-->Tachikawa 6-81 (16:25)
Bus No:9 (From April 2017)
Morning : Kugahara (6:40)--> Gyoranzaka (7:20)--> Mita 5 (7:30)--> Mita 4 (7:31)--> Ninohashi (7:35)--> Azabu juban (7:37)--> Mita 1 (7:40)--> Shiba (7:50)--> Toyosu 3 (8:05)--> Toyosu 2 (8:10)--> Edogawa 98:25)--> Shiohama (8:30)--> Toyo-3 (8:33)--> Toyo- 5(8:34)--> Toyo- 6 (8:35)--> Shirakawa (8:40) --> School

Afternoon : School -->Sarue (15:15)-->Shirakawa (15:20)--> Kiyosumi (15:25)--> Hamachiyo (15:30) --> Suitingu (15:35) --> Tsukuda (15:40)--> Mita -1 (15:55)--> Ninohashi (16:00) --> Mita-4 (16:05)--> Mita-5 (16:06)--> Gyoran (16:07)--> Meguro (16:15)--> Shimo Meguro (16:20)--> Tamukai (16:30) --> Jyugaoka (16:40)--> Kugahara (16:55)
Bus No: 10 (From April 2016)
Morning : Jiyugaoka (7:20)-->Himonya (7:30)--> Meguro (7:35)--> Shiroganedai (7:45)-->Tengenji (7:50)--> Akabanebashi (8:00)--> Tsukuda Ohashi (8:20)--> School (8:45)

Afternoon : School (16:15) --> Hamacho (16:30)--> Hachobori (16:35)--> Tsukuda Ohashi (16:40)--> Onarimon (16:50)--> Akasaka (17:00)--> Nogizaka (17:15)--> Roppongi Hills (17:20)--> Ninohashi (17:30)--> Tengenji (17:35) --> Meguro Station (17:45)--> Moto Keibajo (17:50)
Bus no: 11 (2016-2017)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Shirakawa --> Toyocho YMCA --> Shinonome --> Odaiba --> Shonan 2 --> Shinagawa- station --> Jusco Shinagawa --> Higashi Shinagawa
Bus no: 12 (2016-2017)
Afternoon : 4:00 pm : School--> Taito-ku--> Minowa --> Ueno --> Sugamo --> Jujo